Права та обов’язки депутатів місцевих рад у виборчих округах та місцевій раді і її органах. Виборці, знайте як повинні працювати для Вас депутати

Ми публікуємо інформацію про конституційні права та обов’язки депутатів місцевих рад, а також принципи відкритості, прозорості та підзвітності в їхній діяльності для місцевих громад. Громада, яка обирала депутата, повинна знати і розуміти як він повинен працювати і постійно контролювати його діяльність, а також розуміти, які механізми примусу вона може застосувати в разі неналежного виконання депутатом своїх обов’язків.

В И Т Я Г  І З 

З А К О Н У  У К Р А Ї Н И

Про статус депутатів місцевих рад

Стаття 10. Обов’язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1.  У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:

 • підтримувати    зв’язок    з    виборцями,     відповідною територіальною  громадою,  трудовими  колективами  і  громадськими організаціями,  які висунули його кандидатом у  депутати  місцевої
  ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,  органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,  розташованими на відповідній території;
 • не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців  про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і  соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що стосуються  його  виборчого округу, в організації виконання рішень ради  та  її  органів,  доручень  виборців,  у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або  виборчого  округу;
 • вивчати громадську думку;  вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому виборців,  інших громадян;  вести регулярний, не рідше одного разу на місяць,  прийом  виборців,  розглядати  пропозиції, звернення,заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір’я виборців, може  бути  в  будь-який  час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:

 • офіційно представляти виборців свого виборчого  округу  та інтереси  територіальної  громади  в  місцевих  органах виконавчої влади,    відповідних    органах     місцевого     самоврядування, підприємствах,  установах  і  організаціях  незалежно  від  форми власності з питань,  що  належать  до  відання  органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
 • брати  участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів,  загальних зборах громадян  за  місцем проживання,   засіданнях  органів  самоорганізації  населення,  що проводяться в межах території його виборчого округу;
 • порушувати перед органами і  організаціями,  передбаченими пунктом 1 частини першої цієї статті,  та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів  питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
 • доступу  до  засобів масової інформації комунальної форми власності  з  метою  оприлюднення результатів власної депутатської діяльності   та   інформування   про   роботу   ради   в  порядку,
  встановленому   відповідною  радою;
 • вносити  на  розгляд  органів і організацій,  передбачених пунктом 1  частини  першої  цієї  статті,  та  їх  посадових  осіб пропозиції    з    питань,   пов’язаних   з   його   депутатськими повноваженнями у виборчому  окрузі  відповідно  до  закону,  брати участь у їх розгляді.

2. При  здійсненні  депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право:

 • на депутатське звернення,  депутатський запит, депутатське запитання;
 • на невідкладний прийом;
 • вимагати   усунення  порушень  законності  і  встановлення правового порядку.

3. Депутат місцевої ради  є  відповідальним  перед  виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади,  органами  місцевого самоврядування,   органами  самоорганізації  населення,  трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Стаття 18. Обов’язки депутата місцевої ради у раді та її органах

Депутат місцевої ради зобов’язаний:

 • додержуватися   Конституції  (  254к/96-ВР  )  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок діяльності ради та її органів;
 • брати участь у роботі ради,  постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 • виконувати  доручення  ради,   її   органів,   сільського, селищного,  міського  голови  чи  голови ради;  інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах

1.  Депутат   місцевої  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях ради  та  її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах,  до складу яких він входить,  має один голос.  Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради,  може брати  участь  у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.  Депутат місцевої ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
 • офіційно  представляти  виборців  у відповідній раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
 • вносити  пропозиції  і  зауваження  до   порядку   денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити  на  розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові,  розпуск органів,  утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити   пропозиції  про  заслуховування  на  пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що
  віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 • порушувати  в раді та її органах питання про необхідність перевірки  роботи  підзвітних  та  підконтрольних  раді   органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • ознайомлюватися з  текстами  виступів  у  стенограмах  чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
 • оголошувати  на  засіданнях  ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв,  пропозицій громадян або їх об’єднань,  якщо вони мають суспільне значення;
 • об’єднуватися   з   іншими  депутатами  місцевої  ради  в депутатські групи,  фракції,  які діють відповідно  до  регламенту ради.

3.  Депутат  місцевої  ради  може  передати головуючому тексти свого   невиголошеного   виступу,   пропозицій і   зауважень   з обговорюваного  питання  для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

4.  Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих  рад визначається цим Законом,  іншими законами України,  які регулюють діяльність  місцевих  рад  та  їх  органів,  а  також  регламентом відповідної ради.

 

4 thoughts on “Права та обов’язки депутатів місцевих рад у виборчих округах та місцевій раді і її органах. Виборці, знайте як повинні працювати для Вас депутати

 1. Не говори – мои права не соблюдают
  Говори – я не знаю ничего о своих правах
  потому что не читаю ничего кроме анекдотов и демотиваторов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *